Våra tjänster

Våra tjänster sträcker sig över fyra faser, beroende på var kunden befinner sig i sitt hållbarhetsarbete. De flesta av våra projekt inkluderar flera faser.

Vision

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete tar avstamp i ”Varför?”. Vilka drivkrafter finns i bolaget och hos nyckelpersonerna, hur ser man på företagets roll i samhället på lång sikt? Är hållbarhet någonting man arbetar med för att hantera risker och leva upp till krav, ser man en koppling till visionen för affären, eller finns det personliga drivkrafter och engagemang? Vad ska omvärlden säga om företaget om 10 år?

Vi guidar kunden i att arbeta fram och enas kring en vision för hållbarhet, som är integrerad med den övergripande visionen.

Exempel på våra tjänster inom Vision

 • Inspirationsföreläsning
 • Workshop med ledningsgrupp och/eller styrelse
 • Visions- och värdegrundsarbete
 • Trend- och omvärldsanalys

Nuläge

Vi genomför en analys av nuläget, där vi kartlägger värdekedjan och de risker och möjligheter som finns ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom dialog med kunder, medarbetare, ägare och andra relevanta målgrupper, samt en genomlysning av marknad och konkurrenter, förstår vi marknadspotential, engagemang, förväntningar och utmaningar. Slutsatserna identifierar både möjligheter och risker samt identifierar fokusområden för det fortsatta arbetet.

Exempel på våra tjänster inom Nuläge

 • Nulägesanalys
 • Intressentdialog
 • Väsentlighetsanalys
 • Benchmark
 • Hållbarhets-SWOT
 • Marknadsanalys

Mål

En förutsättning för att nå fram är att man har bestämt sig för vart man vill komma. Inspirerande, konkreta och mätbara mål ger energi och fokus  till hållbarhetsarbetet. Tillsammans med kunden identifierar vi relevanta mål på både längre och kortare sikt och definierar hur dessa ska mätas och följas upp.

Exempel på våra tjänster inom Mål

 • Scorecard
 • Mätverktyg
 • Målsättningsworkshop

Strategi

Strategin visar hur kunden ska nå sina mål. Vi bidrar till utvecklingen av en hållbarhetsplan, som tydligt visar vägen framåt i konkreta handlingar. Även i genomförandet kan vi stötta med projektledning, utbildning och punktinsatser där organisationen behöver förstärkning.

Exempel på våra tjänster inom Strategi

 • Hållbarhetsplan
 • Affärsplan
 • Projektledning
 • Utbildning
 • Förändringsarbete
 • Policyutveckling
 • Miljöcertifieringar